010203040506070809101112


Czy Europa przyczynia się do wyrównywania dysproporcji między regionami krajów członkowskich ?

MENU

 

Christelle DORGET

SOLIDARNOŚĆ WEWNĘTRZNA

 

  Jednym z głównych powodów istnienia Unii Europejskiej, oprócz utrzymania pokoju na kontynencie europejskim, jest rozwój terytorialny mający na celu zmniejszenie nierówności wynikających z posiadanych przez regiony zasobów jak i zniwelowanie różnic poziomu życia obywateli. Unia prowadzi bardzo aktywną politykę rozwoju regionalnego, która jest oparta na solidarności międzyterytorialnej i międzyludzkiej. Unia poświęca na ten cel znaczne środki finansowe, jako że ponad jedna trzecia budżetu wspólnotowego przeznaczana jest na rozwój regionalny.

Owa polityka regionalna stała się jeszcze bardziej istotna po roku 2004, w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej 12 nowych krajów członkowskich. Kraje te bowiem, w dużej mierze, charakteryzują się znacznie niższym poziomem życia i rozwoju, niż 15 starych krajów członkowskich.

Polityka regionalna dotyczy zarówno obszarów wiejskich (tereny nieuprawne), obszarów w trakcie przemian gospodarczych (nieużytki przemysłowe) jak również miast (dzielnice podmiejskie, newralgiczne obszary miejskie). Polityka regionalna przejawia się poprzez różnorodne formy wsparcia: pomoc w budowie twardej infrastruktury (autostrady, sieci kolejowe, oczyszczalnie ścieków), wsparcie przedsiębiorczości, ożywienie ekonomiczne i kulturalne obszarów wiejskich, w których zauważa się migrację ludności do dużych miast.

Polityka regionalna nie jest tylko polityką proporcjonalnego podziału czy też redystrybucji funduszy najbardziej rozwiniętych regionów do regionów najbiedniejszych. Jej zadaniem jest wspieranie tworzenia zasobów, a ostatecznym celem tworzenie miejsc pracy, będących gwarantem rozwoju terytorialnego i dobrobytu społecznego.

 

Czy Europa przyczynia się do wyrównywania dysproporcji między regionami krajów członkowskich ?

W jaki sposób Europa pomaga obszarom defaworyzowanym ?

Czy Polityka Regionalna jest skierowana głównie na nowe kraje członkowskie ?

Czy Europa może ułatwić znalezienia zatrudnienia ?

Oddziaływanie innych polityk europejskich na politykę regionalną